ព័ត៌មានថ្មីៗ
Home / ទំព័រដើម / គេហទំព័រ ផែនដីថ្មី បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូទីស្នាក់ការទៅកាន់ទីស្នាក់ការចាស់

គេហទំព័រ ផែនដីថ្មី បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូទីស្នាក់ការទៅកាន់ទីស្នាក់ការចាស់

សេចក្ដីជូនដំណឹង គេហទំព័រ ផែនដីថ្មី បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូទីស្នាក់ការទៅកាន់ទីស្នាក់ការដើមរបស់ខ្លួន (ផ្ទះលោកស្រីចាងហ្វាង) ស្ថិតនៅភូមិ០៨ សង្កាត់ស្រះចក ខ័ណ្ឌដូនពេញ ភ្នំពេញ